Al-Mathurat Morning Dhikr - Imam Shaheed Hasan Al-Banna my quranic journey

Sunday, October 09, 2005

YUSUF AYAT 40

Kamu tidak menyembah yang selain ALLAH
kecuali hanya (menyembah) nama-nama
yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya,
Allah tidak menurunkan sesuatu keteranganpun
tentang nama-nama itu.
Keputusan itu hanyalah kepunyaan ALLAH.
Dia telah memerintahkan agar
kamu tidak menyembah selain Dia.
Itulah agama yang lurus tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.

AN NISAA' AYAT 36

Sembahlah ALLAH
dan janganlah kamu
mempersekutukannya dengan sesuatupun.
Dan berbuat baiklah
kepada dua orang ibu bapa,
kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin,jiran tetangga yang dekat
dan tetangga yang jauh,
teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahaya.
Sesungguhnya ALLAH tidak menyukai
orang-orang yang sombong
dan membanggakan diri

Friday, October 07, 2005

Al 'Alaq Ayat 19

Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya,
dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).

Al Fath Ayat 29

Muhammad itu adalah utusan ALLAH
dan orang-orang yang bersama dengan dia
adalah keras terhadap orang-orang yang kafir
tetapi berkasih sayang sesama mereka
kamu lihat mereka ruku' dan sujud
mencari kurnia ALLAH dan keredhoanNya
tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud
(pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka)
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat
dan sifat-sifat mereka dalam Injil
iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya
maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat
lalu menjadi besarlah dia
dan tegak lurus di atas pokoknya
tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya
kerana ALLAH hendak mengjengkelkan hati orang-orang kafir
(dengan kekuatan orang mukmin).
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka
ampunan dan pahala yang besar.

At Taubah Ayat 112

Mereka itu adalah orang-orang
yang bertaubat,
yang beribadat,
yang memuji (ALLAH),
yang melawat (melawat utk mencari ilmu pengetahuan/berjihad),
yang ruku' ,yang sujud,
yang berbuat ma'aruf
dan mencegah berbuat mungkar
dan yang memelihara hukum-hukum ALLAH.
Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu

Al Baqarah Ayat 58

Dan (ingatlah),
ketika Kami berfirman:
" Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis)
dan makanlah dari hasil buminya,
yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai,
dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud,
dan katakanlah:'Bebaskanlah kami dari dosa'
nescaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu,
dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami)
kepada orang-orang yang berbuat baik"

Monday, January 24, 2005

AYAT 19 AL 'ALAQ

sekali-kali jangan,
janganlah kamu patuh
kepadanya, dan
sujudlah dan
dekatkanlah
(dirimu kepada Tuhan)

AYAT 55 AL MAIDAH

Sesungguhnya penolong kamu
hanyalah Allah,
RasulNya, dan
orang-orang yang beriman,
yang mendirikan solat, dan
menunaikan zakat,
seraya mereka tunduk
(kepada Allah)

AYAT 48 AL-MURSALAT

Dan apabila
dikatakan kepada mereka
"Ruku'lah,
nescaya mereka
tidak mahu ruku'"

Wednesday, December 22, 2004

AYAT 186 AL BAQARAH

Dan apabila hamba-hambaKu
bertanya (ya Muhammad)
tentang hal-Ku
maka (katakanlah
bahawasanya Aku adalah) dekat

Tuesday, July 13, 2004

AYAT 9 AZ-ZUMAR

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadat
di waktu-waktu malam
dengan sujud dan berdiri
sedang ia takut pada
azab akhirat
dan
mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakanlah
Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
Sesungguhnya
orang yang berakallah
yang dapat menerima pelajaran

AYAT 26 AL-INSAAN

dan pada sebahagian dari malam
maka sujudlah kepada Nya
dan bertasbihlah kepada Nya
pada bahagian yang panjang
di malam hari

AYAT 43 AL-BAQARAH

Dan dirikanlah solat
tunaikanlah zakat
dan ruku'lah
beserta orang-orang yang ruku'

AYAT 16 AN-NAHL

Dan kepada ALLAH sahajalah
bersujud segala
apa yang berada
di langit
dan
semua makhluk
yang melata di bumi
dan (juga)
para malaikat
sedang mereka (malaikat)
tidak menyombongkan diri

Saturday, July 10, 2004

AYAT 125 AL-BAQARAH

Dan ingatlah
ketika Kami menjadikan rumah itu
(baitullah)tempat berkumpul bagi manusia
dan tempat yang aman
dan jadikanlah sebahagian makam ibrahim
tempat solat
Dan telah Kami perintahkan
kepada Ibrahim dan Ismail
"Bersihkanlah rumah Ku
untuk orang-orang yang tawaf
yang i'tikaf
yang ruku'
dan yang sujud"

AYAT 77-78 AL-HAJJ

Hai orang-orang yang beriman
ruku'lah kamu
sujudlah kamu
sembahlah Tuhanmu
dan perbuatlah kebajikan
supaya kamu
mandapat kemenangan
Dan berjihadlah kamu
di jalan Allah
dengan jihad
yang sebenar-benarnya
Dia telah memilih kamu
dan
Dia sekali-kali tidak
menjadikan
untuk kamu
dalam agama
suatu kesempitan
(ikutilah) agama
orang tuamu Ibrahim
Dia (ALLAh)
telah menamai kamu sekalian
orang-orang muslim
sejak daripada dahulu
dan begitu pula dalam
AL-Quran ini
supaya
Rasul itu menjadi saksi
atas dirimu
dan supaya
kamu semua
menjadi saksi
atas segenap manusia
maka dirikanlah sembahyang
tunaikanlah zakat
dan berpeganglah kamu
pada tali Allah
Dia adalah Pelindung Mu
maka Dia adalah sebaik-baik
Pelindung
dan sebaik-baik
Penolong